می تونی بحث درباره چگونه با صدور بیمه شخص ثالث سایر بیمه ها را بفروش برسانیم ؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!