جلسه مشاوره

شما عزیزان چنانچه تقاضای بررسی مشکلات و اصلاح و مشاوره درارتباط با رشد کسب و کار خود دارید می توانید از  قسمت زیر بنابر انتخاب خود درخواست  داشته باشید.

جلسه مشاوره

بررسی مشکلات و اصلاح کسب و کار  

مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین ) به مدت ۶۰ دقیقه مفید

مشاوره تلفنی به مدت ۶۰ دقیقه مفید  

مشاوره حضوری در شهر تهران به مدت ۶۰ دقیقه  

مشاوره حضوری ( سایر شهرها )

کوچینگ و منتورینگ ( شخصی )  

مشاوره سازمانی