جلسه مشاوره

شما عزیزان چنانچه تقاضای مشاوره درباره رشد کسب و کار خود دارید می توانید از  قسمت زیر بنابر انتخاب خود درخواست جلسه مشاوره داشته باشید.

جلسه مشاوره

مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین ) به مدت ۶۰ دقیقه مفید با  تعرفه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۹ تومان 

مشاوره تلفنی به مدت ۶۰ دقیقه مفید با تعرفه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ تومان 

مشاوره حضوری در شهر تهران به مدت ۶۰ دقیقه با تعرفه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ تومان 

مشاوره حضوری ( سایر شهرها )

کوچینگ و منتورینگ ( شخصی ) تعرفه : ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ تومان 

مشاوره سازمانی