کارگاه های آموزشی

 کارگاه‌آموزشی بیمه عمر

کارگاه آموزشی  بازاریابی بیمه

کارگاه آموزشی فروش بیمه

کارگاه آموزشی بازاریابی تلفنی بیمه

کارگاه آموزشی بازاریابی چریکی بیمه

کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ در بیمه

کارگاه آموزشی زبان بدن

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره در بیمه

کارگاه آموزشی تیم سازی در بیمه