بایگانی برچسب: شخص ثالث

تکنیک فروش بیمه شخص ثالث‌ در زمان اجرای ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث‌

داستان های بیمه ای بیمه فروش تکنیک فروش بیمه شخص ثالث‌ در زمان اجرای ماده [...]

ده دلیلی که بیمه‌گذار تقاضای تخفیف و پرداخت حق بیمه کمتر از فروشنده بیمه دارد.

ده دلیلی که بیمه‌گذار تقاضای تخفیف و پرداخت حق بیمه کمتر از فروشنده بیمه دارد. [...]