فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش( جلد دوم )

یکی از موارد بسیار مهم در فروش بیمه عمر داشتن تیم فروش است در این کتاب سعی شده با زبان ساده مراحل تشکیل یک تیم فروش و تفاوت آن با گروه بیان شود و راهکارهای برای انگیزه دادن و حفظ و گسترش آن بیان شود .