کارمزد بیمه عمر

کارمزد بیمه‌ های عمر چگونه محاسبه می‌گردد؟

کارمزد بیمه‌های عمر چگونه محاسبه می‌گردد؟

در این مقاله سعی بر آن داریم نحوه محاسبه کارمزد بیمه عمر را برای شما عزیزان بیان کنیم. تا با توجه به نحوه محاسبه کارمزد بتوانید این بیمه را به‌گونه‌ای بفروش برسانید که کارمزد کامل آن را دریافت کنید. شورای عالی بیمه در آیین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی در فصل سوم و در ماده ۸ بند ج و همچنین آیین نامه ۸۳ کارمزد و آیین نامه ۱۰۲ جدید نحوه پرداخت کارمزد بیمه‌های زندگی را  مشخص نموده است.

فصل سوم آیین نامه ۶۸ بیمه های زندگی – کارمزد

ماده ۸- حداکثر هزینه کارمزد قابل‌اعمال در حق بیمه برای انواع بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
ج- در سایر انواع بیمه‌نامه‌های زندگی با حق بیمه سالانه، ۷۵ درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از ۳۰ در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند. که ۳۰ درصد آن برای سال‌ اول و هفدونیم درصد برای سال‌های دوم تا پنجم اعمال می‌گردد.
در این بند از ماده یک نکته بسیار ظریف وجود دارد که اکثر فروشنده‌های بیمه به آن توجه نمی‌کنند. و آن شرطی است که گذاشته‌شده است.

به این شرح:

(۷۵ درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از سی در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند)

برای دریافت کامل کارمزد حق بیمه مبنای محاسبه ۷۵ درصد حق بیمه سال اول است. ولیکن این ۷۵ درصد نباید از سی در هزار سرمایه فوت تجاوز نماید. اگر ۷۵ درصد حق بیمه سال اول از سی در هزار سرمایه فوت تجاوز نمود. همان مبلغ سی در هزار سرمایه فوت مبنای محاسبه کارمزد قرار می‌گیرد. که سی درصد آن در سال اول و هفده ونیم درصد آن از سال دوم تا پنجم پرداخت می‌گردد.

برای روشن شدن مطلب به این مثال توجه کنید

چنانچه فروشنده بیمه‌ای یک بیمه عمر با سرمایه فوت ۱۰ میلیون ریال و حق بیمه سالیانه ۱۰ میلیون ریال بفروش برساند محاسبه کارمزد بدین شرح است.
۷۵ درصد حق بیمه سال اول می‌شود ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۷ ریال
سی در هزار سرمایه فوت می‌شود:۰۰۰ ر ۳۰۰ ریال
در اینجا چون ۷۵ درصد حق بیمه از سی در هزار سرمایه فوت تجاوز کرده است پس مبنای محاسبه کارمزد (سی در هزار سرمایه فوت یعنی مبلغ ۰۰۰ ر ۳۰۰ ریال) است که سی درصد آن را در سال اول و هفدهم ونیم درصد آن را از سال دوم تا پنجم پرداخت می‌گردد.
فروشنده بیمه‌ای که بدین صورت بیمه عمر را بفروش برساند بعد از مدتی متوجه می‌گردد که فروش بیمه عمر درآمد چندانی برای او ندارد این به آن دلیل است که به نکته و شرط موجود در محاسبه کارمزد در آیین‌نامه توجه ننموده است.

چگونه بیمه عمر بفروشیم که کارمزد کامل را دریافت کنیم؟

برای دریافت کارمزد کامل باید ۷۵ درصد حق بیمه سال اول و سی درهزار سرمایه فوت در نظر گرفته شده برابر باشد، تا کارمزد کامل پرداخت گردد. برای بدست آوردن نسبت طلایی با این فرض که بیمه‌گذار حق بیمه را سالیانه پرداخت ‌نماید.

رقم حق بیمه سال اول را در عدد ۲۵ ضرب نمایید تا سرمایه فوت طلایی به دست آید.به عبارتی یعنی حداقل ۲۵ برابر حق بیمه سالیانه را به عنوان سرمایه فوت  انتخاب کرد .
در مثال بالا بیمه‌گذار سالیانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌نمود. لذا ۱۰ میلیون ریال ضربدر ۲۵ می‌شود :
۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۵۰ ریال این مبلغ را باید به عنوان سرمایه فوت برای بیمه‌گذار در نظر گرفت. با این تفاسیر محاسبه کارمزد به شرح زیر است.
۷۵ درصد حق بیمه سال اول می‌شود: ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۷ ریال
۳۰ در هزار سرمایه فوت می‌شود: ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۷ ریال
درنتیجه حق بیمه سال اول برابر با سی در هزار سرمایه فوت می‌گردد و کارمزد کامل پرداخت می‌شود. ۳۰ درصد ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۷ ریال در سال اول پرداخت می‌شود و ۱۷/۵ درصد آن از سال دوم تا پنجم پرداخت می‌گردد.

حق بیمه ماهانه

در صورتی که حق بیمه به صورت ماهیانه پرداخت ‌گردد. می‌توان حق بیمه ماهیانه را در ۱۲ ضرب کرد و حاصل را در عدد ۲۵ ضرب نمود. و سرمایه فوت بیمه را به دست آورد.۲۵ برابر حق بیمه سالانه را به عنوان سرمایه فوت انتخاب نمایید .
با توجه به مطالب بالا شما عزیزان می‌توانید جداول پرداختی حق بیمه و سرمایه فوت را برای خود محاسبه کرده و از آن‌ها استفاده نمایید.
توجه داشته باشید که در فروش بیمه عمر باید دو طرف قرارداد سود نمایند. در اصل مذاکره فروش بیمه بر اساس برد- برد است .پس هر امتیازی که به بیمه گذار اعطا می نمایید. باید در قبال آن شما هم از سود ومنفعت آن امتیاز برخوردار شوید .

لذا سعی نکنید که در فروش بیمه عمر سرمایه فوت را کمتر در نظر بگیرید. این کار باعث می شود که بیمه نامه درآینده نه چندان دوری بدلیل نداشتن درآمد آن چنانی مورد بی عنایتی شما وهمکاران قرار گیرد. و آن طور که باید ، پی گیری ننماید در نتیجه بعد از مدتی بیمه گذار هم از پرداخت حق بیمه منصرف گردد. پس نهایت تلاش خود را به کار گیرید که کلیه قراردادهای فروش بیمه عمر براساس برد دوطرف یعنی شما وبیمه گذار منعقد گردد.

همچنین شورای عالی بیمه در ماده ۹ آیین‌نامه ۶۸ مصوب نموده است که:

ماده ۹ – حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل کارمزد‌های مقرر در فصل دوم آیین‌نامه کارمزد نمایندگی است.

آیین‌نامه جدید کارمزد نمایندگی آیین‌نامه شماره ۱۰۲ شورای عالی بیمه است که در فصل دوم در ماده ۵ بند د این آیین‌نامه میزان و نحوه پرداخت کارمزد بیمه‌های زندگی را بدین گونه شرح می‌دهد.

فصل دوم- کارمزد بیمه‌های زندگی

ماده ۵ –

کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این‌که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند. تا اینجا که همانند آیین‌نامه ۶۸ بیمه‌های زندگی است ولیکن ترتیب پرداخت کارمزد را این‌گونه شرح داده است
%۳۰ این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و در سال‌های دوم تا پنجم هر سال ۱۷/۵% کارمزد پس از وصول حق بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.
همچنین در ماده ۶ همین آیین‌نامه درآمد دیگری را برای فروشنده بیمه در نظر گرفته است بنام هزینه وصول حق بیمه که شرح آن بدین صورت آمده است.

ماده ۶ –

مؤسسات بیمه می‌توانند جز در موارد بیمه‌های با حق بیمه یکجا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مأمورین وصول پرداخت نمایند.

ماده۷-

در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه‌نامه کمتر از میزان کارمزد پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ باشد موسسه بیمه می‌تواند از محل مابه‌التفاوت آن به عنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه‌هایی که تحصیل‌کرده‌اند پرداخت نماید.
در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌تواند از میزان مقرر در ماده ۵ تجاوز کند.
امید آن داریم که فروشنده‌های عزیز بیمه با مطالعه آیین‌نامه‌های فوق و بررسی مواد قانونی آن بتوانند بیمه‌های عمر بیشتری بفروش برسانند و درآمدهای خیلی خوبی کسب نمایند.
موفق و پیروز باشید -جهانشاه محرابیان ( گروه آموزشی بیمه فروش)

 

میانگین امتیاز ۳.۹ / ۵. تعداد آرا: ۱۶

2 دیدگاه برای “کارمزد بیمه‌ های عمر چگونه محاسبه می‌گردد؟

دیدگاهتان را بنویسید